Regulamin serwisu promocje.infoludek.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis promocje.infoludek.pl przeznaczony jest do prezentacji promocji organizowanych przez firmy posiadające wpis w serwisie firmy.infoludek.pl.
 2. Zabrania się zamieszczania w serwisie promocje.infoludek.pl treści o charakterze bezprawnym.
 3. Definicje:

  A. Użytkownik: firma posiadająca wpis w serwisie firmy.infoludek.pl uprawiona tym samym do dodawania promocji w serwisie promocje.infoludek.pl

  B. Klient serwisu: osoba fizyczna, która zamierza skorzystać z promocji oferowanych przez Użytkowników serwisu promocje.infoludek.pl

 4. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej itp.
 5. Informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone są szczegółowo w 'polityka prywatności'
 6. Administratorem serwisu pod nazwą promocje.infoludek.pl jest InterVista Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 851 306 71 66, z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, adres poczty elektronicznej: intervista@infoludek.pl (dalej: Administrator)
 7. Promocje dodane w serwisie podlegają moderacji przed upublicznieniem na stronie www.
 8. Operatorem płatności/przelewów jest firma Przelewy24 z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
§ 2

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Zasady korzystania z serwisu

A. dla Użytkowników
 1. Zamieszczanie promocji jest dostępne tylko dla zarejestrowanego użytkownika oraz możliwe tylko za pośrednictwem utworzonego przez niego indywidualnego konta. Tworzenie nowego konta odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu firmy.infoludek.pl. Posiadanie wpisu, powiązanego z kontem, jest warunkiem korzystania z serwisu
 2. Użytkownik, z chwilą uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik przyjmuje nadto do wiadomości, że niepodanie wymaganych danych, podanie niepełnych danych lub wprowadzanie w błąd w tym zakresie, uniemożliwia realizację usługi.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że promocje, przed ich opublikowaniem, są poddane kontroli pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem.

 4. Opłata za dodanie promocji do systemu wynosi 45 zł plus 23% VAT.
 5. Czas prezentacji promocji: 14 od momentu zatwierdzenia przez moderatora. Moderator ma maksymalnie 3 dni robocze na zatwierdzenie treści promocji.
 6. Kolejność prezentacji promocji: wg kolejności dodawania, najnowsze na górze.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej.


B. Dla klientów
 1. Korzystanie z serwisu promocje.infoludek.pl jest bezpłatne dla Klientów. Warunkiem pobrania kuponów rabatowych generowanych przez system jest podanie adresu email oraz wyrażenie zgody na jego przetwarzanie oraz korzystanie przez InterVista Sp. z o. o. do celów marketingowych, handlowych i reklamowych pochodzących od InterVista sp. z o. o. lub podmiotów, na rzecz których realizowane są kampanie mailingowe.
§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Postanowienia szczególne

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji. Prezentowane są tylko promocje podmiotów, które posiadają pełne dane firmy w serwisie katalog.infoludek.pl.
  Przez firmę rozumie się zarówno osobę prawną, jak i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane firmy w celu ich weryfikacji.
 2. Tylko Użytkownik, który posiada aktywny wpis w serwisie katalog.infoludek.pl ma prawo do zamieszczania ofert w serwisie promocje.infoludek.pl.
 3. Brak aktywnego wpisu w serwisie katalog.infoludek.pl lub jego wygaśniecie powoduje rozwiązanie umowy w zakresie korzystania z serwisu promocje.infoludek.pl
§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tym, że do promocji ogłoszeń zamieszczonych przed zmianą regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące uprzednio.
 2. Prawem właściwym dla stosunków objętych niniejszym regulaminem jest prawo polskie.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016.


Regulamin opublikowany dnia 16.03.2016
Pełną odpowiedzialność za treść promocji ponosi organizator.